Algemene voorwaarden DenBosch Fashion 2.0
PDF – 310,7 KB 1315 downloads

Algemene voorwaarden DenBosch Fashion

 

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden indien nieuwe ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. Wij adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.
Laatste aanpassingen: april 2017

 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer:

DenBosch Fashion

Hinthamerstraat 92

5211 MS 's-Hertogenbosch

Telefoon: 06-39294397

E-mail: info@denboschfashion.nl

KvK-nummer: 63972174

BTW-identificatienummer: NL855472923B01

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DenBosch Fashion zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DenBosch Fashion worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DenBosch Fashion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.5 DenBosch Fashion verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten 

3.1 Alle aanbiedingen van DenBosch Fashion zijn vrijblijvend en DenBosch Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het aanbod te wijzigen. Zie ook artikel 4.7. 

3.2 Alle aanbiedingen bevatten een nauwkeurige omschrijving en waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten. DenBosch Fashion kan echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DenBosch Fashion niet.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DenBosch Fashion. DenBosch Fashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DenBosch Fashion dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen 

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie op dezelfde dag als de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.  Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van DenBosch Fashion.  Payment provider Mollie verzorgt de afhandeling van de online transacties.

4.4 Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dient  u onverwijld aan DenBosch Fashion te melden.

4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door DenBosch Fashion bent u een bedrag van twintig euro (€ 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien DenBosch Fashion haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van DenBosch Fashion om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

4.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DenBosch Fashion gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

4.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DenBosch Fashion, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Artikel 5. Levering 

5.1 De door DenBosch Fashion opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

5.3 Indien u aan DenBosch Fashion schriftelijk opgave doet van een adres, is DenBosch Fashion gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan DenBosch Fashion schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

5.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DenBosch Fashion tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan DenBosch Fashion bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6. Reclamatie   

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u DenBosch Fashion daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk (via e-mail) in kennis te stellen. 

6.2 Na schriftelijke kennisgeving dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft DenBosch Fashion de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

6.3 Indien u DenBosch Fashion niet binnen 14 dagen in kennis heeft gesteld dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden is de koop een feit.

6.4 U heeft 30 dagen de tijd, vanaf de ontvangstdatum, om de geleverde producten te retourneren.

6.5 DenBosch Fashion gaat ervan uit dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Het product zal slechts uitgepakt worden in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

 

Artikel 7. Retournering

7.1 Indien u producten retourneert dient dit inclusief alle geleverde toebehoren , binnen 30 dagen te gebeuren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking; conform de door DenBosch Fashion verstrekte instructies.

7.2. De kosten van retournering zijn voor rekening van u tenzij DenBosch Fashion schriftelijk iets anders met u is overeengekomen. 

7.3 Na ontvangst van de producten zal DenBosch Fashion u een vervangend product sturen of het aankoopbedrag inclusief de daarbij behorende verzendkosten, mist de gehele bestelling is geretourneerd,  binnen 14 dagen restitueren.

7.4 DenBosch Fashion restitueert middels hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt, tenzij anders wordt overeengekomen. 

  

Artikel 8. Garantie 

8.1 DenBosch Fashion geeft geen garantie op de door haar geleverde producten. Indien onvolkomenheden worden geconstateerd, kan het product kosteloos worden geretourneerd onder de voorwaarden genoemd bij retourneren.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  Iedere aansprakelijkheid van DenBosch Fashion voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. DenBosch Fashion is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. DenBosch Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten, met inbegrip van het verpakkingsmateriaal, van DenBosch Fashion. De aansprakelijkheid van DenBosch Fashion is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product.

9.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DenBosch Fashion, dan wel tussen DenBosch Fashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DenBosch Fashion, is DenBosch Fashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DenBosch Fashion

 

Artikel 10. Overmacht 

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DenBosch Fashion in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DenBosch Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DenBosch Fashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 

11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DenBosch Fashion verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

 

Artikel 12. Copyright, intellectuele en industriële eigendomsrechten 

12.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DenBosch Fashion geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

12.2 De eigendomsrechten met betrekking tot de foto's op deze website zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming bij het gebruik hiervan door derden niet toegestaan.

12.2 DenBosch Fashion garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 13. Privacy 

13.1 DenBosch Fashion garandeert dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw toestemming. DenBosch Fashion neemt uw gegevens op in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

 

Artikel 14. Diversen 

14.1 Wanneer door DenBosch Fashion gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DenBosch Fashion deze Voorwaarden soepel toepast. 

14.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DenBosch Fashion in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DenBosch Fashion vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

14.3 DenBosch Fashion is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.